Leveringsvoorwaarden terug

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden De Koning Business Printing & Imaging Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer: 280 806 77

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: 'voorwaarden') wordt verstaan onder:

Afnemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met De Koning BPI in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;

Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen De Koning BPI en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Producten: Apparatuur, Software en Supplies tezamen;

Apparatuur: De door of namens De Koning BPI geleverde apparatuur en randapparatuur, zoals onder Multifunctionals, afdrukapparatuur, projectieapparatuur en toebehoren en Documentatie voor gebruik door Afnemer zoals gespecificeerd in (een bijlage bij) een Overeenkomst;

Software: De door of namens De Koning BPI ter beschikking gestelde software en Documentatie voor gebruik door Afnemer zoals gespecificeerd in (een bijlage bij) een Overeenkomst;

Supplies:  de door of namens De Koning BPI te leveren onderdelen voor gebruik met en verbruik van Apparatuur en/of Software;

Documentatie: De door of namens De Koning BPI ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Apparatuur en/of Software voor gebruik door Afnemer;

Dienstverlening: De door of namens De Koning BPI al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder tevens consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;

Order: Iedere opdracht van Afnemer aan De Koning BPI.

Bericht: Iedere mogelijke kennisgeving van De Koning BPI aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

Overmacht:Elke van de wil van De Koning BPI onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van De Koning BPI kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door De Koning BPI of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle      daarmee verband houdende (rechts)handelingen van De Koning BPI en Afnemer.

2. Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet, is    het bepaalde in deze Voorwaarden mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij De Koning BPI niet optreedt in haar hoedanigheid van leverancier.

3. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door De     Koning BPI uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 Artikel 3.                                                                                                                                                    Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten

1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt De Koning BPI niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het     plaatsen van een Order.

2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover De Koning BPI een Order schriftelijk       aanvaardt of door De Koning BPI uitvoering aan een Order wordt gegeven.

3. Alle opgaven door De Koning BPI van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de      Producten zijn met zorg gedaan. De Koning BPI kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen    afwijkingen zullen voordoen.

4. De Koning BPI behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet    te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer  schriftelijk wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 4. Wijzigingen en Aanvullingen

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door De Koning BPI zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 Artikel 5. Afleveringstermijnen

1. Een door De Koning BPI opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor De Koning BPI geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van De Koning BPI, op de door die toeleveranciers aan De Koning BPI verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal door De Koning BPI zoveel mogelijk in acht worden genomen.

2. Indien De Koning BPI voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van De Koning BPI.

3. Indien overschrijding van enige afleveringstermijn dreigt, zullen De Koning BPI en Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Afnemer is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is.

4. De Koning BPI heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

 Artikel 6. Aflevering en Risico

1. De aflevering van de Producten, de bepalingen omtrent de kosten van aflevering en de overgang van het risico geschieden, indien dit in de offerte of opdrachtbevestiging tot uiting is gebracht, volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt De Koning BPI de wijze van verzending. In geval De Koning BPI de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van De Koning BPI.

3. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

4. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. De Koning BPI zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.

5. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. De Koning BPI is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met een netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

 Artikel 7. Aflevering en installatie

 1. De Koning BPI zal op verzoek van Afnemer de Software en Apparatuur tegen berekening van de  overeengekomen tarieven bedrijfsklaar installeren.

2. Voor installatie van Software en Apparatuur zal Afnemer voor gebruik van de Software en Apparatuur passende computer-faciliteiten ter beschikking stellen overeenkomstig de adviezen van De Koning BPI. Afnemer is bovendien verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid van alle computer- en telecommunicatiefaciliteiten.

3. Tegelijkertijd met de installatie van de Software en de Apparatuur zal De Koning BPI aan Afnemer de beschikbare Documentatie ter beschikking stellen.

 Artikel 8. Retourzendingen

 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijnerzijds is De Koning BPI niet verplicht retourzendingen van de afnemer te accepteren. Reclamatie dient te geschieden door Afnemer binnen achtenveertig uur na ontvangst van de goederen. Het risico van de retour gezonden goederen blijft berusten bij Afnemer totdat zij door De Koning BPI zijn gecrediteerd. De Koning BPI behoudt zich het recht voor eventueel uit retour zendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van vijftien procent van de prijs van de retour gezonden goederen, met een minimum van € 25,- (Vijfentwintig euro).

 Artikel 9. Verzuim/ontbinding

 1. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is De Koning BPI gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2. Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij De Koning BPI Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is De Koning BPI gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

3. Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van De Koning BPI op grond van de wet en de Overeenkomst.

4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (I) 9.1 of (II) 9.2 zijn respectievelijk (I) alle vorderingen van De Koning BPI op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (II) alle vorderingen van De Koning BPI op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is De Koning BPI gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen De Koning BPI en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde De Koning BPI in staat te stellen haar rechten te effectueren.

 Artikel 10. Garanties

 1. Eventueel toepasselijke garanties worden vermeld in de Overeenkomst of in de betreffende bijzondere delen van deze Voorwaarden.

2. Indien De Koning BPI Producten aan Afnemer aflevert, die De Koning BPI van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is De Koning BPI nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop De Koning BPI ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

 Artikel 11. Garanties Apparatuur en Supplies

 1. Supplies die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.

2. De Apparatuur en Supplies worden van toeleveranciers van De Koning BPI betrokken. De garantiebepalingen van deze toeleveranciers van De Koning BPI zijn van toepassing. De Koning BPI zal Afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van De Koning BPI garantie verlenen of kan De Koning BPI - naar haar keuze - de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en ten uitvoer leggen.

 Artikel 12. Software van een leverancier van De Koning BPI en garanties

 Indien een leverancier van De Koning BPI het recht tot het gebruik van Software slechts verleent vereenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie- overeenkomsten of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van een leverancier van De Koning BPI, zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in dit deel van de Voorwaarden. De Koning BPI zal Afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen en is niet aansprakelijk voor in deze Software voorkomende gebreken.

 Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle Producten blijven eigendom van De Koning BPI, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan De Koning BPI verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

2. Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd de     Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan De Koning BPI eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Afnemer's normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

3. Indien en zolang De Koning BPI eigenaar van de Producten is, zal Afnemer De Koning BPI onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer De Koning BPI op De Koning BPI's eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.

4. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggendedeurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van De Koning BPI. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

5. Ook bij verhuur en op zichtzendingen zij alle bepalingen van deze Voorwaarden van toepassing, zij het dat Afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en Afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van Afnemer aan het door De Koning BPI op te geven adres zijn geretourneerd in de oirginele verpakking en in de staat waarin De Koning BPI deze zaken aan Afnemer afleverde.

 Artikel 14. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Apparatuur, Software, Supplies, Documentatie of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door De Koning BPI aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij De Koning BPI of diens toeleveranciers, en Afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, een en ander tenzij in een door De Koning BPI en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Afnemer is ermee bekend dat de Producten en/of andere materialen als bedoeld in artikel 14.1  vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van De Koning BPI of diens toeleveranciers kunnen bevatten en Afnemer verbindt zich alsdan deze Producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.

3. Het is Afnemer niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merk-herkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Software te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

4. Het is De Koning BPI toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software.

5. De Koning BPI verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland    geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan De Koning BPI zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

6. Afnemer zal De Koning BPI onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen De Koning BPI bevoegd daartegen - mede namens Afnemer - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer De Koning BPI zijn medewerking verlenen.

 Artikel 15. Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van De Koning BPI, uitgedrukt in Nederlandse guldens en exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.

2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor De Koning BPI geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft De Koning BPI het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.

 Artikel 16. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan facturering geschieden, zodra de door De Koning BPI te leveren prestatie is voltooid, dan wel Afnemer met de afname in verzuim is. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door De Koning BPI redelijkerwijs aan de geven wijze. Vanaf de vervaldag is Afnemer wettelijke rente verschuldigd. Door De Koning BPI redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door Afnemer worden vergoed. De Koning BPI is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op tien procent van het verschuldigde, met een minimum van € 125,- (Honderdvijfentwintig Euro).

2. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

 Artikel 17. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 1. De Koning BPI is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

2. De Koning BPI is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden.    Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 17.1. en 17.2., is de contractuele en wettelijke     aansprakelijkheid van De Koning BPI te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een     Overeenkomst door De Koning BPI aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief     omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van De Koning BPI in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van De Koning BPI in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

4. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van De Koning BPI (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer De Koning BPI vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij De Koning BPI alle schade vergoeden die De Koning BPI lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

 Artikel 18. Overmacht

 1. Indien De Koning BPI door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

2. Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

3. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als De Koning BPI als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

4. De Koning BPI zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

 Artikel 19. Verplichtingen van Afnemer

1. Afnemer zal aan De Koning BPI alle voor de uitvoering van De Koning BPI's werkzaamheden benodigde  gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan. 

2. Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door De Koning BPI te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.

3. Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter     beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

4. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet  overeenkomstig de afspraken ter beschikking van De Koning BPI staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft De Koning BPI het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van De Koning BPI in rekening te brengen.

Artikel 20. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Het is De Koning BPI toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en    verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van De Koning BPI worden overgedragen zal De Koning BPI Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. De Koning BPI is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

2. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Koning BPI.

 Artikel 21. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Voorwaarden of deze overeenkomst zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden beslecht door de desbevoegde rechter te Den Haag.


INLOGGEN
Gebruikersnaam
Wachtwoord
CONTACT
,
T: 070-737 09 34
E: info@dekoningoffice.nl
I: www.dekoningoffice.nl
Snel bestellen
Code Aantal